Istraživanje zadovoljstva zaposlenih

Sberbank Evropa sprovodi godišnje istraživanje zadovoljstva zaposlenih u celoj grupi, gde svi zaposleni imaju priliku da iskažu svoje mišljenje na pitanja vezano za radne uslove, procese u okviru organizacije, nagrade, upravu, komunikaciju i ostale važne aspekte poslovnog života u našoj kompaniji. Na osnovu rezultata, identifikuju se oblasti koje treba poboljšati i prave se akcioni planovi uz pomođ‡ naših zaposlenih kako bi se poveđ‡alo zadovoljstvo i angažovanje svih nas.