Kratkoročni kredit za finansiranje deficita likvidnosti

Šta?

Kratkoročni kredit za finansiranje deficita likvidnosti namenjen za finansiranje razlike između prihoda i rashoda u lokalnim budžetima u toku fiskalne godine

Kako?

Ukupan iznos kredita potrebno je da bude vraćen pre kraja budžetske godine u kojoj je zaduživanje dogovoreno, odnosno ne može biti refinansiran ili prenet u narednu budžetsku godinu.

Zašto?

Kratkoročno kreditiranje je prilagođeno poslovnim potrebama lokalnih samouprava i pruža redovnost otplata obaveza prema dobavljačima kao i stabilnost novčanog toka.

Uslovi za zaduživanje jedinica lokalne samouprave
Šta Zakon o javnom dugu propisuje u slučaju ovakvog zaduživanja?