Javno - Privatno Partnerstvo

Šta?

Nudimo vam kratkoročni kredit za finansiranje deficita likvidnosti namenjen za finansiranje razlike između prihoda i rashoda u lokalnim budžetima u toku fiskalne godine.

Kako?

Ukupan iznos kredita mora biti vraćen pre kraja budžetske godine u kojoj je zaduživanje dogovoreno, odnosno ne može biti refinansiran ili prenet u narednu budžetsku godinu. U toku budžetske godine zaduživanje za finansiranje delova tekuće likvidnosti ima definisan limit od 5% ukupno ostvarenih prihoda budžeta lokalne vlasti u prethodnoj godini.

Zašto?

Kratkoročno kreditiranje je prilagođeno poslovnim potrebama lokalnih samouprava i pruža vam redovnost otplata obaveza prema dobavljačima kao i stabilnost novčanog toka.

Uslovi za zaduživanje jedinica lokalne samouprave
Šta Zakon o javnom dugu propisuje u slučaju ovakvog zaduživanja?