Kreirajte PIN broj po Vašem izboru!

Sberbank Srbija a.d. svim svojim korisnicima Maestro i MasterCard platnih kartica omoguđ‡ava da promene PIN na bilo kom bankomatu koji podržava ovu funkcionalnost.

Šta je PIN i zašto je važna njegova tajnost?

PIN je tajni broj koji zna samo korisnik kartice i koji se koristi kao zamena za potpis. Unosom PIN-a korisnik potvrđ‘uje svoj identitet na bankomatu ili prodajnom mestu, odnosno, kao i svojeručnim potpisom, garantuje da je upravo on korisnik kartice kojom se vrši plađ‡anje ili podizanje gotovine.

Koliko je važno da PIN zna samo korisnik kartice govori i činjenica da ni banka koja izdaje karticu nema informaciju o tom broju (generisanje i promena PIN-a se vrši na način koji ne zahteva da bilo koja osoba vidi ili zna taj broj).

Do nedavno je PIN bio nepromenjljiv tj. korisnik je uvek koristio isti PIN koji je dobijao u zaštiđ‡enoj koverti, uz karticu.

U cilju poveđ‡anja bezbednosti korisnika, ali i omoguđ‡avanja komfornijeg i jednostavnijeg korišđ‡enja kartice, Sberbank Srbija a.d. je uvela moguđ‡nost promene PIN-a.

Ovim servisom korisnicima kartica Sberbank Srbija a.d. omoguđ‡eno je da po potrebi, neograničeni broj puta, promene svoj PIN.

Kada se preporučuje promena PIN-a

 • čim Vaša kartica postane aktivna (sledeđ‡eg radnog dana nakon preuzimanja kartice), promenite Vaš PIN broj
 • u zavisnosti od toga koliko često koristite karticu, povremeno promenite PIN broj kako bi bili potpuno sigurni da niko drugi ne zna Vaš PIN
 • ukoliko posumnjate da je neko video ili je mogao da vidi Vaš PIN broj, otklonite bilo kakvu sumnju promenom PIN-a
 • ako Vam PIN ne odgovara, promenite ga u broj koji đ‡ete lako zapamtiti. Naravno, nemojte odabrati broj koji đ‡e i drugima biti "lak za pamđ‡enje" ukoliko ga vide.

Kako izvršiti promenu PIN-a

 • Ubacite Vašu Maestro ili MasterCard karticu u bankomat koji podržava ovu funkcionalnost.
 • Unesite svoj stari PIN i odaberite opciju Promena PIN-a.
 • Unesite svoj novi PIN i potvrdite promenu ponovnim unosom novog PIN-a.
 • Time je postupak promene PIN-a završen. Kao potvrda uspešno izvršene promene, pojaviđ‡e se slip na bankomatu koji možete sačuvati za Vašu evidenciju.

Ograničenja

 • PIN broj ne možete promeniti ukoliko Vaša kartica ističe za manje od 40 dana. Ovo ograničenje je uvedeno da bi se omoguđ‡io ispravan postupak reizdavanja (produženja roka važnosti kartice). Nakon dobijanja reizdate kartice, možete nesmetano izvršiti promenu PIN-a.
 • promenu PIN-a ne možete izvršiti ako ne znate svoj trenutni PIN. U takvim slučajevima morate od banke zahtevati novi PIN (podnosite zahtev na šalteru banke i novi PIN dobijate na istom mestu, u zaštiđ‡enoj koverti, u roku od 7 do 10 dana). Nakon preuzimanja koverte sa PIN-om, isti odmah možete promeniti na bankomatu.
 • prilikom odabira novog PIN-a, nikada nemojte praviti proste kombinacije npr. 1234 (neke od najprostijih automatski neđ‡e biti prihvađ‡ene od strane sistema). Odaberite kombinaciju koja Vas asocira na nešto samo Vama znano.

Cena servisa

Tarifa za promenu PIN-a iznosi 100 dinara. Ovaj iznos se naplađ‡uje zaduživanjem dinarskog računa kartice.