Prodaja stanova i nepokretnosti - detalji

Nazad

Poslovni prostor u Novom Sadu


Grad:  Novi Sad

Adresa:  Heroja Pinkija 3

Tip nepokretnosti:  Poslovni prostor

Površina:  278.50 m2

Način prodaje:  Stečaj


Opis:


Na osnovu Rešenja stečajnog sudije Privrednog suda u Novom Sadu, broj predmeta St. 1283/2012, od 22.02.2013 godine, a u skladu sa članovima 131, 132, 133. Zakona o stečaju (Službeni glasnik Republike Srbije br. 104/09) i Nacionalnim standardom br. 5, o načinu i postupku unovčenja imovine (Službeni glasnik Republike Srbije br. 13/2010), stečajni upravnik stečajnog dužnika „PLANTLAND " doo u stečaju iz Novog Sada ul. Slavujeva 1.


 Drugu prodaju nepokretne imovine javnim nadmetanjem

Predmet prodaje je imovina koju čini:

1. Objekat izgrađen na KP 7296 KO Novi Sad 2, predmet prodaje se nalazi u prizemlju stambeno poslovne zgrade u ulici Heroja Pinkija br. 3. Novi Sad. Stečajni dužnik je vanknjižni vlasnik predmeta prodaje

Neuknjižen Poslovni prostor površine.........278,50 m2

Početna cena u RSD 15.375.000,00, depoyit u RSD 7.096.180,00

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja:

1. nakon dobijanja profakture, izvrše uplatu radi otkupa prodajne dokumentacije u iznosu od 20.000,00 dinara (profaktura se može preuzeti svakog radnog dana u periodu od 10 do 12 časova u prostorijama stečajnog upravnika na adresi Ilije Birčanina 41/34, Novi Sad ili putem mail-a),

2. uplate depozit sa pozivom na redni broj paketa imovine iz oglasa , na tekući račun stečajnog dužnika br: 340-11008165-55 kod «Erste Banke» Novi Sad ili polože neopozivu prvoklasnu bankarsku garanciju naplativu na prvi poziv (sa rokom važnosti do 16.01.2017 godine), najkasnije 5 radnih dana pre održavanja prodaje (rok za uplatu depozita je 09.12.2016.g.). U slučaju da se kao depozit položi prvoklasna bankarska garancija, original iste se radi provere isključivo lično/direktno mora dostaviti stečajnom upravniku na adresi Ilije Birčanina 41/34, Novi Sad, najkasnije do 09.12.2016. godine do 16:00 časova po novosadskom vremenu (GMT+1). U slučaju da na javnom nadmetanju pobedi kupac koji je depozit obezbedio bankarskom garancijom, isti mora izmiriti iznos depozita u roku od 48 sati od dana javnog nadmetanja, a pre potpisivanja kupoprodajnog ugovora, nakon čega će mu biti vraćena garancija;

3. potpišu izjavu o gubitku prava na vraćanje depozita. Izjava čini sastavni deo prodajne dokumentacije.

Nakon uplate depozita, a najkasnije 5 radnih dana pre održavanja javnog nadmetanja, potencijalni kupci, radi pravovremene evidencije, moraju predati stečajnom upravniku Nebojši Bajiću, ul. Ilije Birčanina broj 41/34, 21000 Novi Sad: obrazac prijave za učešće, dokaz o uplati depozita ili orginal bankarske garancije, potpisanu izjavu o gubitku prava na vraćanje depozita, izvod iz registra privrednih subjekata, ako se kao potencijalni kupac prijavljuje pravno lice.

Javno nadmetanje održaće se dana 16.12.2016 godine u 14:00 časova na sledećoj adresi: NARODNOG FRONTA 73, 21000 NOVI SAD

Registracija učesnika počinje dva sata pre početka javnog nadmetanja, a završava se 10 minuta pre početka javnog nadmetanja, odnosno u periodu od 12 – 13:50 časova, na istoj adresi.
Stečajni upravnik sprovodi javno nadmetanje tako što:

1. registruje lica koja imaju pravo učešća na javnom nadmetanju (imaju ovlašćenja ili su lično prisutni),
2. otvara javno nadmetanje čitajući pravila nadmetanja,
3. poziva učesnike da istaknu ponudu na oglašenu cenu, koju su spremni da plate,
4. održava red na javnom nadmetanju,
5. proglašava kupca kada nijedna druga stranka ne istakne veću cenu od poslednje ponuđene cene,
6. potpisuje zapisnik.

Kupoprodajni ugovor se potpisuje u roku od 3 radna dana od dana održavanja javnog nadmetanja, pod uslovom da je depozit koji je obezbeđen garancijom uplaćen na račun stečajnog dužnika. Proglašeni kupac je dužan da uplati preostali iznos kupoprodajne cene u roku od 8 (osam) dana od dana potpisivanja kupoprodajnog ugovora. Tek nakon uplate kupoprodajne cene od strane kupca i nakon dobijanja potvrde od strane stečajnog dužnika o izvršenoj uplati u celosti, isti stiče pravo na uknjižbu nepokretnosti.

Svako lice koje je steklo pravo na učešće u skladu sa uslovima propisanim ovim oglasom, gubi pravo na depozit u skladu sa Izjavom o gubitku prava na vraćanje depozita.

Ako proglašeni kupac ne potpiše zapisnik, kupoprodajni ugovor ili ne uplati kupoprodajnu cenu u propisanim rokovima i na propisan način, kao i u svim drugim slučajevima predviđenim Izjavom o gubitku prava na vraćanje depozita gubi pravo na povraćaj depozita, a za kupca se proglašava drugi najbolji ponuđač.

Imovina se kupuje u viđenom stanju i može se razgledati nakon otkupa prodajne dokumentacije, a najkasnije 7 dana pre zakazane prodaje svakim radnim danom od 10 do 12 časova, uz prethodni dogovor sa stečajnim upravnikom (kontakt telefon: 060 18 28 638).

Učesnicima koji na javnom nadmetanju nisu stekli status kupca ili drugog najboljeg ponuđača, depozit (garancija) se vraća u roku od 8 dana od dana javnog nadmetanja.

Drugom najboljem ponuđaču na javnom nadmetanju, depozit (garancija) se vraća u roku od 25 dana od dana javnog nadmetanja.

Porezi i troškovi se dodaju na postignutu kupoprodajnu cenu.

Napomena: Nije dozvoljeno dostavljanje orginala bankarske garancije vršiti pošiljkom (običnom ili preporučenom), putem faksa, e-maila-a ili na drugi način, osim na način propisan u tački 2. uslova za sticanje prava za učešće iz ovog oglasa.

Ovlašćeno lice: stečajni upravnik Bajić Nebojša, kontakt telefon: 060/18 28 638; email: nebojsa.bajic@ymail.com


Ime i prezime
Naslov poruke
Tekst
E-mail
Telefon
Naziv
Unesite kod slike