Prodaja stanova i nepokretnosti - detalji

Nazad

II AUKCIJSKA prodaja pet parcela u Krnješevcima - 30.05.2017. !


ID: C 11

Grad:  Stara Pazova

Adresa:  Krnješevci, Stara Pazova

Tip nepokretnosti:  Zemljišta

Površina:  16.032 m2 m2

Način prodaje:  Vansudska prodaja - aukcija


Opis:

U skladu sa članom 35. Zakona o hipoteci, Sberbank Srbija a.d. Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 165g:


OGLAŠAVA II AUKCIJSKU PRODAJU
Sledeće nepokretnosti na osnovu rešenja Republičkog geodetskog zavoda-Službe za Katastar nepokretnosti Stara Pazova, broj 952-02-12-176/2016 od 26.07.2016. godine:


Njivi 4 klase, potes Lukin Salaš, površine 2497m2, postojeća na kat parceli 1904/2, broj lista nepokretnosti br. 592 KO Krnješevci,

• Njivi 4 klase, potes Lukin Salaš, površine 3730 m2, postojeća na kat parceli 1954, broj lista nepokretnosti br. 592 KO Krnješevci,

• Livadi 4 klase, potes Lukin Salaš, površine 550 m2, postojeća na kat parceli 1954, broj lista nepokretnosti br. 592 KO Krnješevci,

• Njivi 4 klase, potes Lukin Salaš, površine 6047m2, postojeća na kat parceli 1955/1, broj lista nepokretnosti br. 592 KO Krnješevci,

Livada 4 klase, potes Lukin Salaš, površine 3208m2, postojeća na kat parceli 1955/1, broj lista nepokretnosti br. 592 KO Krnješevci,

2.Početna cena na prvoj aukcijskoj prodaji iznosi 106.000,00 EUR (slovima:stošesthiljada evra) u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja. Aukcijska prodaja održaće se dana 30.05.2017.godine u 13:00 časova, u prostorijama Sberbank Srbija a.d. Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 165g.

Razgledanje nepokretnosti obaviće se dana 17.05.2017. godine u 13 časova, na licu mesta.

3. Gore navedene nepokretnosti prodaje hipotekarni poverilac Sberbank Srbija a.d. Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 165g.

4. Zainteresovana lica se mogu javiti direktno hipotekarnom poveriocu Sberbank Srbija a.d. Beograd, Bul Mihaila Pupina 165g, na tel + 381 11 209 86 45, + 381 64 83 53 146, + 381 64 83 53 294.

5. Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u iznosu od 10% od početne cene navedene u ovom oglasu,  na tekući račun koji se vodi kod Sberbank Srbija a.d. Beograd, br. 285-1501100000256-97 s pozivom na broj 4370054 + mat. broj uplatioca. 

5.1.        Rok za uplatu depozita je 29.05.2017. godine.

5.2.        Sva zainteresovana lica koja izvrše uplatu depozita, potpisaće izjavu o gubitku prava na povraćaj depozita u slučaju da na aukcijskoj prodaji steknu status kupca ili drugog najboljeg ponuđača, dok se ne okonča postupak kupoprodaje

5.3.        Svim zainteresovanim licima koji na aukciji nisu stekli status kupca ili drugog najboljeg ponuđača, depozit će se vratiti u roku od 10 dana od dana održavanja aukcije

5.4.        Registracija učesnika počinje 15 minuta pre početka javnog nadmetanja i završava se 5 minuta pre  početka javnog nadmetanja na navedenoj adresi.

5.5.        Licitacioni korak se utvrđuje u iznosu od 1000,00 EUR (slovima: jednahiljada  eura)

5.6.        Kupoprodajni ugovor se potpisuje i overava pred nadležnim Javnim beležnikom najkasnije u roku od petnest dana od dana održavanja aukcijske prodaje, do kada se kupac obavezuje da isplati preostali iznos kupoprodajne cene u celosti.

5.7.        Prodaja navedenog objekta vrši se u viđenom stanju bez prava na reklamaciju. Porez na promet, takse i ostale troškove vezane za prenos apsolutnih prava snosi kupac.     

 


Ime i prezime
Naslov poruke
Tekst
E-mail
Telefon
Naziv
Unesite kod slike