Prodaja stanova i nepokretnosti - detalji

Nazad

AUKCIJSKA PRODAJA ! - stan u Takovskoj 56, Beograd


ID: 22 - 06

Grad:  Beograd

Opština:  Palilula

Adresa:  Takovska 56, Beograd

Tip nepokretnosti:  Stambeni prostor - kuće

Površina:  38 m2

Način prodaje:  Vansudska prodaja - aukcija

Cena:  52.820 €


Opis:

Na osnovu rešenja Službe za katastar nepokretnosti Palilula od 01.12.2016. godine br. 952-02-12-594/2016, a u skladu sa članom 35. Zakona o hipoteci ("Sl. glasnik RS", br. 115/2005, 60/2015, 63/2015 - odluka US i 83/2015.) Sberbank Srbija ad Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 165g (ranije: Volksbank ad Beograd)


OGLAŠAVA
I AUKCIJSKU PRODAJU


- dvosobnog stana, na 1. spratu, korisne pov. 38,00 m 2, broj stana 3, evidencijski broj 9, u stambenoj zgradi za kolektivno stanovanje u ul. Takovska, br. 56, br.ulaza 2, parcela 922 , List nepokretnosti 734 KO PALILULA


2. Gore navedenu nepokretnost prodaje hipotekarni poverilac Sberbank Srbija ad Beograd iz Beograda, Bulevar Mihajla Pupina 165g.

3. Zainteresovana lica se mogu javiti direktno hipotekarnom poveriocu Sberbank Srbija ad Beograd iz Beograda, Bul Mihajla Pupina 165g, na tel + 381 11 2257- 401 , +381 64 8353 033 ili putem e mail-a : workout@sberbank.rs


4. Početna cena na aukcijskoj prodaji iznosi 52.820 EUR (slovima:pedesetdvehiljadeosamstodvadeset eura) u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan prodaje.
5. Aukcijska prodaja održaće se u četvrtak 22.06.2017. godine u 12:00 časova u prostorijama Sberbank Srbija ad Beograd u Beogradu, Bulevar Mihajla Pupina 165g, mezanin.


6. Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u iznosu od 10% od početne cene navedene pod tačkom 4. ovog oglasa u iznosu od 5.282,00 EUR (slovima: pethiljadadvestaosamdesetdva eura) po srednjem kursu NBS na dan uplate i to na tekući račun koji se vodi kod Sberbank Srbija ad Beograd, br.285-1501100000256-97, poziv na broj 4370054 + mat.broj uplatioca

6.1. Rok za uplatu depozita je 20.06.2017. godine.

6.2. Sva zainteresovana lica koja izvrše uplatu depozita, potpisaće izjavu o gubitku prava na povraćaj depozita u slučaju da na aukcijskoj prodaji steknu status kupca ili drugog najboljeg ponuđača, dok se ne okonča postupak kupoprodaje

6.3. Svim zainteresovanim licima koji na aukciji nisu stekli status kupca ili drugog najboljeg ponuđača, depozit će se vratiti u roku od 3 dana od dana održavanja aukcije


6.4. Registracija učesnika počinje 30 minuta pre početka javnog nadmetanja i završava se 10 minuta pre početka javnog nadmetanja na navedenoj adresi.


6.5. Licitacioni korak se utvrđuje u iznosu od 500 EUR (slovima:petstotina eura)
6.6. Razgledanje imovine će se obaviti 16.06.2017.godine u 12:00 na licu mesta.


6.7. Kupoprodajni ugovor se potpisuje i overava kod javnog beležnika najkasnije u roku od petnaest dana od dana održavanja aukcijske prodaje, do kada se kupac obavezuje da isplati preostali iznos kupoprodajne cene u celosti.


6.8. Prodaja navedenog objekta vrši se u viđenom stanju bez prava na reklamaciju. Porez na promet, takse i ostale troškove vezane za prenos apsolutnih prava snosi kupac


Ime i prezime
Naslov poruke
Tekst
E-mail
Telefon
Naziv
Unesite kod slike